Algemene Voorwaarden Online Cursussen

ALGEMENE VOORWAARDEN | SANKALPA HOLISTIC HEALTH | ONLINE CURSUSSEN
Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 augustus 2020


Artikel 1 – DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Account: de persoonlijke digitale omgeving op de Website waar de Klant toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de Dienst.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Content: het geheel aan informatie dat door Sankalpa Holistic Health via de Website aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot opleidingen, video’s, teksten en de lay-out van de Dienst.
Cursus: De cursus met alle Content die wordt aangeboden op de online platform.
Dienst: Sankalpa Holistic Health; het aangeboden online platform waarop cursussen worden aangeboden die geabonneerden en geregistreerde personen kunnen volgen.
Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content.
Klant: de natuurlijk persoon, het bedrijf of de instelling waarmee door Sankalpa Holistic Health een Overeenkomst wordt gesloten.
Sankalpa Holistic Health: eenmanszaak geregistreerd onder kvk nummer 76342239. Vestigingsadres: Boomaweg 86, 2553 ED, Den Haag.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sankalpa Holistic Health en de Klant op grond waarvan Sankalpa Holistic Health zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor Sankalpa Holistic Health en/of de Klant die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.
Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
Cursus prijs: de prijs die geldt voor de cursus die wordt aangeboden op het online platform.
Website: het platform van Sankalpa Holistic Health dat via de website www.sankalpaholisticcentre en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Artikel 2 – TOEGANG TOT DE DIENST
De Klant krijgt toegang tot de Dienst door een Account te registreren via de website. De Klant krijgt met ingang van de startdatum van de Dienst toegang tot de Dienst.
De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.
De Klant verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Klant die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Klant.

Artikel 3 – Gebruik van de Dienst
De Dienst bestaat eruit dat de Kant toegang krijgt tot de Website, waarop de Klant trainingen kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content.
Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Sankalpa Holistic Health aan de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.
Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van de Klant komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en de communicatie met andere Klanten via de Dienst niet:
a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
b. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van Sankalpa Holistic Health;
c. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;
d. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
e. Een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij Sankalpa Holistic Health hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
f. In strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van Sankalpa Holistic Health, of enige geldende wet- en/of regelgeving;
g. Inbreuk maken op de rechten van Sankalpa Holistic Health en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
h. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
i. de belangen en goede naam van Sankalpa Holistic Health kunnen schaden.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst
Sankalpa Holistic Health levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. Sankalpa Holistic Health geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Sankalpa Holistic Health is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
Sankalpa Holistic Health is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Klant, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
Sankalpa Holistic Health is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Artikel 5 – Betaling
Voor het gebruik van de Dienst kan de Klant een periodieke of eenmalige vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door Sankalpa Holistic Health vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting, geldt dat Sankalpa Holistic Health gerechtigd is op een termijn van ten minste drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan de Klant het Account beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatisch incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de Klant binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
Indien na het verstrijken van de termijn door Sankalpa Holistic Health nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Klant over het verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Sankalpa Holistic Health de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Sankalpa Holistic Health gemaakte kosten in verband met te late betalingen ten laste van de Klant. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 40,-. Indien de Klant een natuurlijk persoon is, zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke (incasso) tarieven.
Ingeval van verzuim is Sankalpa Holistic Health gerechtigd de toegang tot het Account en het Gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.
Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens
Sankalpa Holistic Health, haar personeel en/of voor Sankalpa Holistic Health werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
De Klant geeft Sankalpa Holistic Health volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst.

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom
Het Intellectueel Eigendom berust bij Sankalpa Holistic Health en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Klant of derden.
Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sankalpa Holistic Health:
a. (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en
voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;
b. substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald
en systematisch niet-substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of
hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;
c. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen,
onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;
d. domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met de Dienst.

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen
De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals de Klant deze aantreft op het moment van gebruik. Sankalpa Holistic Health geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Sankalpa Holistic Health is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
In het geval dat Sankalpa Holistic Health voor schade aansprakelijk is jegens de Klant, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot:
a. Directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten); en
b. De door de Klant in het lopende kalenderjaar aan Sankalpa Holistic Health betaalde vergoedingen voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van Sankalpa Holistic Health is voortgevloeid.
Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van Sankalpa Holistic Health geldt hetgeen bepaald in lid 1 niet.
De aansprakelijkheid van Sankalpa Holistic Health strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Sankalpa Holistic Health verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Sankalpa Holistic Health of die door Sankalpa Holistic Health zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).

Artikel 10 – Duur en opzegging
De Overeenkomst wordt aangegaan op het moment van inschrijving door Klant op de website en na betaling . De Klant kan de Cursus op elk moment beëindigen door een e-mail of brief te sturen naar de op de Website vermelde contactgegevens, onder vermelding van ‘annulering cursus’. Indien de Klant niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf kan ook direct online via de website worden opgezegd. Bij opzegging door de Klant is de Klant een vergoeding tot en met de lopende maand verschuldigd.
Indien de Klant een consument is, heeft de Klant bovendien gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen, en al dan niet met gebruikmaking van het op de website aan de Klant ter beschikking gestelde ontbindingsformulier, te ontbinden.
Het verwijderen van een Account kan door gebruikmaking van de knop ‘Account verwijderen’ op de Website. Verwijdering van een Account houdt ook opzegging van het lopende abonnement in. Een Account wordt automatisch verwijderd 2 jaar nadat het laatste abonnement is geëindigd.
Sankalpa Holistic Health is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. Bij opzegging door Sankalpa Holistic Health is de Klant maximaal de vergoeding tot het moment van opzegging verschuldigd.
In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Sankalpa Holistic Health ten dienste staan, is Sankalpa Holistic Health te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
a. De Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
b. Sankalpa Holistic Health van mening is dat de handelingen van de Klant schade aan Sankalpa Holistic Health of derden kunnen toebrengen;
Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Klant per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Sankalpa Holistic Health verwijdert bij opzegging het Account. Sankalpa Holistic Health is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Klant te verstrekken.

Artikel 11 – Forum en toepasselijk recht
De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen tussen Sankalpa Holistic Health en de Klant worden bij uitsluiting beslecht door de binnen het arrondissement van Den Haag, Nederland, bevoegde rechter.

[instagram-feed]